A+ A A-

Πόθεν Έσχες 2016 - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Φεβρουάριος 2017

pdf-icon

Πόθεν Έσχες Έτους 2016

Α. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

1. Εισοδήματα

i. Συνολικό καθαρό Εισόδημα,
ii. Από Ακίνητα,
iii. Αλλοδαπής Προέλευσης,
iv. Οικονομικές Ενισχύσεις,
v. Δάνεια,
vi. Δωρεές,
vii. Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων,
viii. Κέρδη από Λαχεία και λοιπά παίγνια,
ix. Τόκοι καταθέσεων ημεδαπής προέλευσης,
x. Μερίσματα – τόκοι – δικαιώματα,
xi. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
xii. Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα,
xiii. Επαναπατριζόμενα κεφάλαια,
xiv. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,
xv. Αναδρομικά προηγούμενων ετών,
xvi. λοιπά

 

2. Επενδυτικά Προϊόντα *

i. Repos,
ii. Επενδυτικά Ασφαλιστικά Συμβόλαια,
iii. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
iv. Μετοχές, 
v. Ομόλογα,
vi. Ομολογίες,
vii. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά,
viii. Λοιπά 

 

3. Μίσθωση Θυρίδων

(σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα)

4. Τραπεζικοί Λογαριασμοί *
(Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα)

5. Κινητά Μεγάλης Αξίας – Μετρητά *
Κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, χρυσές λίρες, λοιπά. Όταν το σύνολο των κινητών μεγάλης αξίας είναι τουλάχιστον 30.000 €
Μετρητά, όταν είναι τουλάχιστον 15.000 €

6. Ακίνητα *
(Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό)

7. Μέσα Μεταφοράς και Μηχανήματα Έργου *
(Κάθε χρήσης οχήματα, Πλωτά μέσα, Εναέρια μέσα)

8. Συμμετοχές σε Επιχειρήσεις *
(Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)

9. Δανειακές Υποχρεώσεις και Οφειλές
(Δάνεια προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, Δάνεια προς λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δάνεια προς φυσικά πρόσωπα, Διοικητικά πρόστιμα, Χρηματικές ποινές, Φόροι και τέλη προς το δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, Άλλο)

Όπου {*}, να διευκρινιστεί:

a. Τρόπος απόκτησης: Αγορά, Γονική Παροχή, Δωρεά, Κληρονομιά, Άλλη περίπτωση

b. Πηγές προέλευσης χρημάτων: χωρίς χρηματική συναλλαγή, δάνειο, δωρεά, Εισοδήματα έτους, Εισοδήματα προηγούμενων ετών, Κέρδη από τυχερά παίγνια – λαχεία, Κληρονομιά, Οικονομική ενίσχυση, Πώληση περιουσιακού στοιχείου, Άλλη περίπτωση

Β. Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

1. Επαγγελματικές δραστηριότητες,
2. Συμμετοχή στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων,
3. Οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλάβατε παράλληλα, με την άσκηση των καθηκόντων σας είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
4. Οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών) που αναλάβατε παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων σας, εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.
5. Τη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν σας δίνει τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης
6. Για την περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητά τους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
7. Οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά τους. Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μίας ευρύτερης κατηγορίας ατόμων.

Γ. Συνυποβαλλόμενα έγγραφα

1. Αντίγραφα συμβολαίων όλων των ακινήτων,
2. Βεβαιώσεις για επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών εργαλείων,
3. Βεβαιώσεις για υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστευμάτων (trusts),
4. Παραστατικά Τραπεζών για τη μίσθωση θυρίδων,
5. Παραστατικά αγοράς για κινητά μεγάλης αξίας,
6. Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων,
7. Παραστατικά για δηλωθείσα συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση,
8. Παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν οι δανειακές υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα κατά την 31η Δεκεμβρίου.

Παπαδογιάννης Φώτης
Λογιστής Α' Τάξης
Οικονομολόγος

Contact Us


5 Stratigou Tombra Str

Agia Paraskevi

Athens, 15342

Tel: +30 210 6014014

E: info@fpaccounting.gr